Szkolenia BHP

Czy sprawy bhp, szkolenia bhp mają znaczenie? Wiele osób powie tak, oczywiście! Wiele innych osób powie, że jest tysiące innych ważniejszych spraw niż kwestie bhp. My zawsze powtarzamy wszystkim powtarzamy, że nie traktujemy zagadnień bhp instrumentalnie. Dla nas kwestie bhp są jak zdrowie, jeśli je zaniedbamy, leczenie jest niekiedy bardzo trudne, długotrwałe, kosztowne i bolesne.

Pamiętajmy, że co dzień miliony ludzi wychodzi z domów do pracy, setki osób do domu już nie wraca w skutek wypadków śmiertelnych w pracy, w drodze do pracy lub z pracy do domu, w skutek potraceń, wypadków komunikacyjnych… To wszystko jest częścią życia, praca ważne by była bezpieczna, jej wykonywanie w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp jest natomiast dla nas wszystkich podstawowym obowiązkiem pracowniczym…

Nie da się w pełni wyeliminować zagrożeń zawodowych związanych z pracą, ale trzeba robić wszystko by te zagrożenia minimalizować i okresowo weryfikować skuteczność wprowadzanych zabezpieczeń. Stawką zawsze jest życie i zdrowie człowieka.

EKSPERT Daniel Kaparuk zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie bhp. Posiada pełne kompetencje do prowadzenia zadań służby bhp (art. 237 § 1 punktu 2 Kodeksu pracy), a także uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie zawodowe pozwalające na rzetelne realizowanie usług w zakresie:

 • szkoleń wstępnych bhp,
 • szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych (art. 226 Kodeksu pracy),
 • przeprowadzaniem audytu stanu BHP w firmach,
 • sporządzaniem okresowych analiz stanu bhp,
 • przeprowadzanie kompleksowych postępowań związanych z wypadkami w drodze do pracy oraz z pracy do domu,
 • analizą i ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków w pracy,
 • sporządzaniem dokumentacji powypadkowej i udział w postępowaniu powypadkowym w wypadkach lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych,
 • jednorazowymi usługami w zakresie bhp (np. szkolenia wstępne, okresowe),
 • prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i instrukcji stanowiskowych,
 • opracowywanie procesów technologicznych występujących w firmach,
 • dokonywanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy (wzorcowanymi urządzeniami przez Główny Urząd Miar),
 • przeprowadzaniem kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp,
 • opracowywanie programów szkoleń w zakresie bhp oraz programów szkoleń stanowiskowych,
 • stały nadzór BHP w firmie,
 • wykonywanie zadań służby bhp outsourcingowo jak i w ramach stosunku pracy, lub umów cywilnoprawnych.

W RAMACH RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ COMIESIĘCZNĄ OBSŁUGĘ FIRM W ZAKRESIE PEŁNIENIA ROLĘ SŁUŻBY BHP, DORADZTWOW SPRAWACH ZUS, PRAWA PRACY, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Wykonywanie zadań służby bhp ujęte w art. 23711.§ 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 109, poz. 704) realizować możemy na Państwa rzecz jako specjaliści zewnętrzni oraz jako personel pracowniczy.

DO ZAKRESU DZIAŁANIA SŁUŻBY BHP NALEŻY:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
 19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Płacąc za usługę - płacisz za realny czas rezerwowany wyłącznie dla Ciebie. Jeśli nie możesz przyjechać do nas w zarezerwowanym terminie, powiadom nas o tym celem zmiany terminu wizyty. W innym przypadku poniesiesz koszt umówionego spotkania jako konsekwencję zmarnowanego czasu przeznaczonego na oczekiwanie na Twoje przybycie (w tym czasie pozostajemy w dyspozycji dla Ciebie).