Polityka prywatności - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) firma EKSPERT Daniel Kaparuk ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.danielkaparuk.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – firma EKSPERT Daniel Kaparuk z siedzibą w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6181755974
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu www.danielkaparuk.pl
 3. serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.danielkaparuk.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę EKSPERT Daniel Kaparuk
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

§ 3
Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy
 2. Dostęp do kalendarza – terminarza usług z możliwością rezerwacji terminu spotkania Usługodawcy z Usługobiorcą
 3. Dostęp do informacji zgromadzonych na portalu www.danielkaparuk.pl zawartych w artykułach, publikacjach, prezentowanych materiałach filmowych, instruktażowych i komunikatach oraz informacjach
 4. Odpłatnie świadczenie usług doradczych w zakresie tematycznym:
  1. bezpieczeństwa i higieny pracy (szkoleń wstępnych bhp, okresowych bhp, audytów bhp, ocen ryzyka zawodowego, przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy i przepisami wykonawczymi)
  2. prawa pracy (zatrudniania, rozwiązywania umów, praw pracowniczych, obowiązków pracodawcy, czasu pracy, urlopów, akt osobowych, itp.)
  3. prawa ubezpieczeń społecznych (podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, wyłączania z ubezpieczeń społecznych, przekwalifikowania formy zatrudnienia, podlegania ubezpieczeniom itp.)
  4. ochrony przeciwpożarowej (szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, aktualizowania ważności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, doposażanie obiektów w instrukcje, piktogramy, przeprowadzanie próbnych ewakuacji itp.)
  5. zasad udzielania pomocy medycznej (przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej itp.)
  6. dochodzenia odszkodowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej (wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, w rolnictwie, błędy medyczne i inne)
  7. ochrony danych (osobowych, w tym pełnienie zadań Inspektora Ochrony Danych itp.)
 5. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego
  2. Połączenia bezpośredniego – teleinformatycznego lub telefonicznego
 6. Możliwości aplikowania na aktualne oferty pracy za pośrednictwem strony internetowejwww.danielkaparuk.pl poprzez przesłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych

§ 4
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

§ 5
Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu internetowego Usługodawcy. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 6
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Usługodawca działając jako Administrator danych przetwarza dane osobowe umożliwiające identyfikację Usługobiorcy w celu świadczenia usług określonych w 3 Regulaminu, na podstawie wyrażonej zgody Usługobiorcy (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawienia swoich danych;
  3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  4. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. do przenoszenia danych;
  6. o wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Usługodawcy w każdej chwili, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Usługobiorcy przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśniania okoliczności  niedozwolonego korzystania z usług.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być ujawnione kategoriom odbiorców: sady, urzędy i instytucje publiczne, przedstawiciela biura podatkowego/rachunkowego obsługującego Usługodawcę, biegli rewidenci, podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowe, informatyczne, którym Usługodawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Do danych osobowych Usługobiorcy mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające określone w §6 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 7
Procedura postępowania podczas rezerwacji spotkania i dokonywania płatności za zakupione usługi na stronie www.danielkaparuk.pl

 1. Usługodawca zapewnił na stronie internetowej www.danielkaparuk.pl wykaz świadczonych usług  wskazując cenę za ich realizację i skorelował świadczone usługi z kalendarzem umożliwiając Usługobiorcom dokonanie rezerwacji daty i czasu wykonania wybranej przez Usługobiorcy usługi.
 2. Dokonanie zapłaty za wybrane usługi odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzącego system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczącego usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Serwis Przelewy24 należy do spółki PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, wpisanej do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 3. Usługobiorca po wybraniu interesującej go usługi klika na przycisk „Rezerwuj i Kup”, lub alternatywnie na przycisk „umów się na wizytę”.
 4. 1. Po kliknięci na jeden z przycisków wymienionych w pkt. 3 pojawia się okno rezerwacji, w którym pojawia się informacja o wybranej usłudze, wysokości ceny za realizacji usługi, dane adresowe i kontaktowe Usługodawcy, oraz przycisk „wybierz”. Kliknięcie w przycisk „wybierz” przy usłudze odsyła do następnego okna z systemem rezerwacji online „NA KIEDY”, gdzie poprzez kliknięcie na kalendarz wybranego dnia i godziny pojawia się okno do podania danych rezerwacyjnych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz do zaznaczenia myszką – pole akceptacji polityki prywatności portalu rezerwacyjnego „NA KIEDY”. Po kliknięciu przycisku „Dalej” przechodzimy do potwierdzenia rezerwacji oraz doprecyzowania ilości wybranej usługi (np. podanie ogólnej liczby osób mających brać udział w danym szkoleniu, czy usłudze). Celem dokonania zapłaty i rezerwacji terminu i godziny wykonania usługi klikamy przycisk „Rezerwuj i zapłać” przechodząc do wykonania przelewu online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wybieramy formę i sposób zapłaty (karta kredytowa, konto bankowe i nazwę banku i finalizujemy transakcję).
 5. Informacja o dokonanej płatności, dacie i godzinie rezerwacji przekazywana jest na adres mailowy Usługodawcy.
 6. Na każdym etapie wybierania usługi aż do momentu autoryzacji zapłaty istnieje możliwość rezygnacji z usługi. Po dokonanej zapłacie i wybraniu daty rezerwacji spotkania/ wykonania usługi można z niej zrezygnować na 1 dzień przed terminem jej realizacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 7. Dokonanie rezerwacji terminu i czasu rezerwacji dotyczy wykonania usługi w siedzibie Usługodawcy – 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10. Zmiana miejsca świadczenia usługi jest możliwa po mailowej lub telefonicznych uzgodnieniach z Usługodawca. Dojazd Usługodawcy na świadczenie usługi w miejsce wskazane przez Usługobiorcę może wiązać będzie się z kosztami dojazdu traktowanymi jako odpłatność w wysokości 2zł za każdy kilometr z siedziby Usługodawcy do miejsca wskazania realizacji usługi. Dojazd liczony jest jako iloczyn (pomnożenie) kilometrów dojazdu przez stawkę 2zł w od siedziby Usługodawcy do miejsca świadczenia usługi (wyłącznie jedną stronę).
 8. Nie stawienie się w wyznaczonym miejscu, terminie i czasie przez Usługobiorcę traktowane jest jako usługa zrealizowane jeżeli Usługobiorca nie dokonał na dzień przez wyznaczonym terminem wykonania usługi anulowania dokonanej rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji z wykonania opłaconej usługi na co najmniej dzień przed jej realizacją, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę należności na rachunek bankowy Usługobiorcy w terminie 7 dni od terminu zgłoszonej rezygnacji pod warunkiem iż wpłata została dokonana przelewem bankowym i wpłynęła na konto Usługodawcy. Jeśli wpłata realizowana była za pośrednictwem operatora pocztowego, zwrot wpłaty nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania należności od operatora którem dokonał wpłaty Usługodawca, lub w terminie 7 dni od zgłoszonej rezygnacji przez Usługobiorcę, jeżeli należność została już od operatora pocztowego odebrana przez Usługodawcę.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu
 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.danielkaparuk.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
  1. zmian danych zawartych w ramach serwisu
  2. zmian parametrów technicznych serwisu
  3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu, całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Adres www.danielkaparuk.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku.

 

EKSPERT Daniel Kaparuk