Kontrola ZUS

Firma EKSPERT Daniel Kaparuk jest jedyną firmą w Polsce specjalizującą się w problematyce kontrolnej ZUS.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym wykonywanie zadań jako inspektor kontroli Płatników Składek ZUS w połączeniu z szerokim wykształceniem, doświadczeniem i wiedzą praktyczną zapewniają realną pomoc przy świadczeniu usług dla klientów. Profesjonalnie doradzam i pomagam w sprawach ZUS:  przygotowaniach do kontroli, kontrolach realizowanych przez ZUS na terenie całej Polski, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych, przeglądanie akt sprawy w ZUS, przygotowanie do przesłuchań pracowników i pracodawców, udział w trakcie przesłuchań Przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, dziełowykonawców, pełnienie roli koordynatora pomiędzy Biurami Rachunkowymi a Przedsiębiorstwem i organem kontrolującym, bieżące doradztwo (również jako usługa konsultacji telefonicznej oraz bezpośrednia wizyta w siedzibie firmy).

Świadczę stałą obsługę w zakresie weryfikacji poprawności realizowania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych (rozliczanie należności, zgłaszanie, podleganie ubezpieczeniom, zbiegi ubezpieczeń i inne). Pomagamy w formułowaniu zastrzeżeń do ustaleń protokołów kontroli ZUS, sporządzamy odwołania od decyzji ZUS. Pomagam w sprawach odwoławczych od spraw podlegania ubezpieczeniom społecznym, wyłączeniem z ubezpieczeń społecznych, a także odwołaniem od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS a także od decyzji emerytalnych i rentowych.

1. Kontrole okresowe ZUS

Kontrole okresowe przeprowadzane przez inspektorów kontroli Płatników Składek z ZUS dotyczą całokształtu spraw z działalności Płatnika Składek (Przedsiębiorcy, urzędów, Fundacji, Uczelni Wyższych, Szkół, spółek cywilnych i kapitałowych) w zakresie wywiązywania się z zadań i obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz obowiązków związanych z ustalaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłatą, oraz obowiązkami w zakresie wystawiania zaświadczeń dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (art. 86 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).  Zadaniem kontroli okresowej (kompleksowej) jest ustalenie stanu faktycznego w ujęciu przyczynowo-skutkowym (K.Wierzbicki, Kontrola wewnętrzna w podstawowych jednostkach gospodarczych).

Zakres kontroli okresowej w razie stwierdzonych uchybień przepisom może zawierać w sobie także aspekty kontroli problemowych i doraźnych w zakresie stwierdzonych odstępstw od stanu nakreślanego przepisami prawnymi. Upraszczając, ten typ kontroli będzie dotyczył sprawdzenia poprawności zadeklarowanie podstaw naliczenia składek ZUS zarówno w aspekcie list wypłat wynagrodzeń, ale także w zakresie poprawności wypłacania innych świadczeń np. z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, outsourcingu pracowniczego, innych należności wypłacanych pracownikom z innych środków niż ZFŚS.

Kontrola ta obejmie sprawdzenie poprawności zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego pracowników, zleceniobiorców, dokonanych wyrejestrowań, poprawność naliczenia składek w raportach imiennych ZUS RCA, RSA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Kontrola okresowa obejmie także sprawdzenie poprawności naliczeń składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz prowadzenia dokumentacji z nim związanej.

Zagadnieniem objętym kontrolą będzie ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych: zasiłków chorobowych, opiekuńczych, zasiłków wypadkowych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz ustalenie poprawności ich wyliczeń i wypłat oraz rozliczeń w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Kontrola okresowa obejmie także sprawdzenie poprawności wystawiania zaświadczeń dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (zarówno na potrzeby wypłat wszelkiego rodzaju zasiłków chorobowych, jak i zaświadczeń sporządzanych dla celów emerytalnych i rentowych – np. ZUS Rp-7 o wysokościach osiąganych przychodów, okresach niezdolności do pracy etc. Kontrola okresowa obejmie sprawdzenie poprawności kompletowania wniosków emerytalno-rentowychRóżnice finansowe będące efektami kontroli mogą być bardzo dolegliwe dla podmiotów kontrolowanych, gdy dotyczą przypisu składek. Zdarzyć się też może po przeprowadzonej kontroli, że powstaje nadpłata składek, gdy okaże się, że naliczono składki od składników wynagrodzenia, które zwolnione są z oskładkowania (np. nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż raz na 5 lat), lub też nie stosowano przepisów o zwolnieniach z naliczenia składek np. na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Skutkami takich kontroli dotyczyć mogą należności związanych z składkami refundowanymi z budżetu państwa, przypisu lub odpisu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), zdrowotne, Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składek na Fundusz emerytur pomostowych, a różnic finansowych w wypłacanych świadczeniach zasiłkowych, przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenie, zmianę podmiotu na rzecz którego wykonywane były umowy cywilnoprawne (tzw. „umowy na rzecz”) oraz co także może się zdarzyć – konieczność ponownego ustalenia prawa do wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji błędnego wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla celów emerytalno rentowych. Różnice finansowe będące efektem kontroli ZUS prezentuje poniższy wykres – źródło: www.zus.pl – w roku 2018 wynik finansowy wyniósł ponad 381 mln zł!

2. Kontrola problemowa / doraźna ZUS.

Kontrola problemowa (doraźna) dotyczy zwykle jednego problemu, sprowadza się do realizacji czynności kontrolnych w zakresie stanowiącym jedynie pewien wycinek działalności Płatnika Składek, np. spraw związanych z legalnością zatrudnienia, spraw związanych z potwierdzeniem faktu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, spraw tylko dotyczących ustalania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych (poprawności naliczeń wypłat i rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wszelkich świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem), czy też prawidłowości wystawiania zaświadczeń dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (np. Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla potrzeb emerytalno-rentowych). Przedmiotem tej kontroli może być też np. wyłącznie kategoria outsourcingu pracowniczego, lub też zatrudnienia osób na podstawie umów o dzieło.

Efektem kontroli doraźnych są poważne konsekwencje zarówno finansowe jak i prawne. Stwierdzenie przez ZUS, że działalność gospodarcza Przedsiębiorcy w jego ocenie nie była prowadzona powoduje, iż wydana zostanie po uprawomocnieniu protokołu kontroli decyzja wyłączająca z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas brak odwołania od takiej decyzji powoduje, że cały prowadzonej działalności traktuje się jako niebyły. Nie ma finalnie w tym okresie ubezpieczenia, jeżeli pobierane były zasiłki chorobowe w tym okresie podlegają one zwrotowi, lub są potrącane z ewentualnie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, które ZUS potraktuje jako nienależnie wpłacone w skutek wyłączenia z ubezpieczeń. Sytuacja taka najczęściej występuje względem osób prowadzących działalność i następnie korzystających z uprawnień chorobowych i macierzyńskich. Efekty tych kontroli są opłakane dla przedsiębiorców, zwłaszcza gdy były deklarowane wysokie podstawy naliczenia składek społecznych, od których wypłacane były zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Tak opisany obrót sprawy powoduje często konieczność dokonania zwrotu „nienależnie pobranych świadczeń” do ZUS wraz z odsetkami w wysokości średnio 180-350tyś zł. od kobiety - Przedsiębiorcy decydującej się na macierzyństwo. Kwota taka, to wartość mieszkania, lub domu w mniejszych miejscowościach. Efekt takiej kontroli, to często finalnie pozbawienie dachu nad głową rodziny, która często jest tego jeszcze nieświadoma. Takie kontrole pieczętowane są protokołem przesłuchania Przedsiębiorcy, pracowników (tzw. „ubezpieczonych”), którzy nieświadomi dwuznaczności zadawanych pytań, czy też podchwytliwości ich treści używają języka potocznego w opisywaniu faktu prowadzenia działalności. Niestety często brak wiedzy w zakresie skutków używania słów potocznych, lub skrótów myślowych w trakcie przesłuchania prowadzi do dramatów rodzinnych, gdzie skutkiem staje się rozkład więzi rodzinnych, rozpad rodziny będących efektem stresów, irytacji i skomplikowania sytuacji będącej skutkiem takich kontroli.

3. Kontrola koordynowana ZUS.

Kontrola koordynowana ZUS w dużym uproszczeniu jest realizacją ściśle sprecyzowanych czynności np. przesłuchań ubezpieczonych, płatników składek uczestniczących w np. outsourcingu pracowniczym, czy też np. wykonywania umów cywilnoprawnych (zleceń, o dzieło) na rzecz własnego pracodawcy. Kontrole takie są efektem koordynowania działań kontrolnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami, które mają różną przynależność terytorialną w zakresie swego działania. W sytuacji, gdy niektóre podmioty, lub osoby mają siedziby lub miejsca zamieszkania poza właściwością miejscową działania danego Wydziału Kontroli przypisanego do funkcjonowania jednostki terenowej, czynności przekazuje się do realizacji jednostce właściwej do wykonania takich czynności w ramach właściwości terytorialnej. W ten sposób działają wszystkie organy państwa. Przekładając to na działania kontrolne, osoba która będzie je realizować w ramach kontroli koordynowanej, w ramach pomocy prawnej, będzie miała z góry wyznaczony zakres tematyczny do sprawdzenia lub udokumentowania.

4. Kontrole zasadności wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS ZLA.

W ramach prowadzonej działalności firma EKSPERT Daniel Kaparuk przeprowadza kontrolę zasadności wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS ZLA na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w ramach usług zleconych przez pracodawcę osób zatrudnianych. Innymi słowy prowadzimy usługi weryfikowania sposobu wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników zatrudnionych w firmach, którym przedłożyli zwolnienia ZUS ZLA. Sporządzamy z naszych czynności protokół, przekazujemy niezwłocznie firmom powierzającym nam wykonywanie tych usług. Nasze działania najczęściej stają się podstawą do zakwestionowania poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego i pozbawienia prawa do świadczenia za okres niezdolności do pracy. Uprawnionymi do przeprowadzonym kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich ZLA jest każdy pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w skutek choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Kontrole świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych z środków ZUS, dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uprawnionymi do przeprowadzania takich kontroli są także Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych i wypłacają zasiłki chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Firma EKSPERT Daniel Kaparuk wyręcza w tych działaniach Pracodawców przejmując na siebie obowiązki w tym zakresie w oparciu o umowy zewnętrzne.

Pomagamy także pracownikom, którzy zostali poddani kontroli zasadności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego*, lub wizyta takich kontrolerów była pod ich nieobecność w domu. (*nie dotyczy to osób, których kontrolę zasadności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego zleciła do przeprowadzenia naszej Firmie Pracodawca tego pracownika (nasz Usługodawca).

O szczegółach związanych z procedurą zawiadomienia o wszczęciu kontroli, przeprowadzeniu kontroli, zakresu kontroli, prawach i obowiązkach Płatników Składek, uprawnieniach inspektorów kontroli ZUS, sankcjach ZUS oraz możliwości uniknięcia przykrych konsekwencji związanych z efektami kontroli możecie Państwo dowiedzieć się z naszej usługi doradczej, w trakcie której odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, a także z publikacji książkowych dotyczących problematyki kontrolnej autorstwa Daniela Kaparuk.

5. Kontrola zasadności uzyskania i wydatkowania wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease) - tzw. "pandemią Koronawirusa".

Tak proszę Państwa, ten moment nastąpi – czas weryfikacji uzyskania i wydatkowania wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zatem kontroli poddana zostanie poprawność złożonych wniosków w ramach programów wsparcia dla mikro-przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców, a co za tym idzie – zakwestionowanie prawa do otrzymanego wsparcia i dysponowania tymi środkami. Nie ma dla mnie najmniejszego cienia wątpliwości, że część przedsiębiorców niezależnie od wielkości i klasyfikacji ich wielkości czy sektora działalności będzie musiała otrzymane w ramach pomocy publicznej środki finansowe oddać wraz z odsetkami. Mechanizm będzie podobny do już znanych z wcześniejszych spraw prowadzonych przez Urzędy. Źle wydatkowane środki, skorygowana dokumentacja umożliwiająca skorzystanie z programów pomocowych, mylne wyliczenia, wystąpienie zaległości na grudzień 2019 roku po rozliczeniu konta w ZUS, zaniżenie przychodów z działalności w 2020 roku, nieterminowe rozliczenie środków otrzymanych lub nieterminowe złożenie wniosku o umorzenie pożyczek, dotacji spowoduje konieczność zwrotu otrzymanych wcześniej środków finansowych. Czy jesteś na to przygotowany? Czy zwracasz uwagę na to co ma szczególne znaczenie? Czy będziesz w stanie przebrnąć przez kontrolę i falę trudnych pytań o sprawy rozliczeniowe, rachunkowe, przychodowe? Czy ewidencje zgadzają się z wykazanymi danymi we nioskach o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej? Także w tych postępowaniach służę pomocą doradczą, koordynacją w trakcie czynności kontrolnych oraz reprezentowaniem w trakcie postępowań weryfikacyjnych.

O szczegółach związanych z procedurą zawiadomienia o wszczęciu kontroli, przeprowadzeniu kontroli, zakresu kontroli, prawach i obowiązkach Płatników Składek, uprawnieniach inspektorów kontroli ZUS, sankcjach ZUS oraz możliwości uniknięcia przykrych konsekwencji związanych z efektami kontroli możecie Państwo dowiedzieć się z naszej usługi doradczej, w trakcie której odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, a także z publikacji książkowych dotyczących problematyki kontrolnej autorstwa Daniela Kaparuk.

Płacąc za usługę - płacisz za realny czas rezerwowany wyłącznie dla Ciebie. Jeśli nie możesz przyjechać do nas w zarezerwowanym terminie, powiadom nas o tym celem zmiany terminu wizyty. W innym przypadku poniesiesz koszt umówionego spotkania jako konsekwencję zmarnowanego czasu przeznaczonego na oczekiwanie na Twoje przybycie (w tym czasie pozostajemy w dyspozycji dla Ciebie).