O firmie

Firma EKSPERT Daniel Kaparuk jako jedyna w Polsce zajmuje się problematyką kontrolną przeprowadzaną przez Urzędy Państwowe w przedsiębiorstwach i jednostkach finansów publicznych, instytucjach samorządowych, fundacjach oraz stowarzyszeniach. Szczególnie specjalizujemy się w kontrolach doraźnych, problemowych oraz typowych kontrolach okresowych przeprowadzanych przez ZUS.

 

W ramach kontroli przeprowadzanych przez ZUS: przygotowujemy naszych Klientów do kontroli, uczestniczymy jako pełnomocnicy firm w trakcie czynności kontrolnych dbając by nie dochodziło do przekroczenia zakresu kontroli oraz by nasi Klienci mogli otrzymywać precyzyjną informację odnoszącą się do zadawanych pytań i żądanych dokumentach przez kontrolujących. Inaczej mówić tłumaczymy urzędniczy język i żądania inspektorów kontroli na język potoczny wskazując na obszary zainteresowania kontrolujących kryjący się za zadawanymi pytaniami.

 

Pomagamy formułować zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli, a także sporządzamy odwołania od decyzji organów administracji. Szczególnie specjalizujemy się w tematyce ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, bhp z racji kilkunastoletniego doświadczenia Daniela Kaparuk w zatrudnieniu w ZUS, w tym w Wydziale Kontroli Płatników Składek na stanowisku inspektora kontroli ZUS. Dzięki naszej pomocy w portfelach kontrolowanych przez ZUS podmiotów zostało ponad 23 mln złotych.

Parallax background image

Jedyna taka działalność w Polsce.
Fusce placerat erat nec tempor suscipit.

 

Zakres oferty

W zakresie naszej działalności znajdują się kompleksowe świadczenie usług w zakresie bhp (szkolenia wstępne, szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, dla stanowisk robotniczych, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami), sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych, przeprowadzanie audytów bhp w firmach, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy oraz z pracy do domu. Pełnimy także zgodnie z art. 237 §1 Kodeksu pracy zadania służby bhp w firmach posiadając pełne kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Uczestniczymy w kontrolach realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz pomagamy w realizacji wystąpień i nakazów pokontrolnych PIP.

Przeprowadzamy usługowo szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla właścicieli firm oraz pracowników realizując wymóg wyznaczenia pracowników do prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 237 §1 pkt. 3 kodeksu pracy).

Prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej jako spełnienie wymogów (art. 237 §1 pkt. 3 kodeksu pracy) zobowiązujących pracodawców do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenia przeprowadzają ratownicy posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe w ratowaniu życia i zdrowia ludzi.

Świadczymy dla naszych klientów usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowujemy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: decyzji indywidualnych, decyzji kierowanych do Przedsiębiorców, a także decyzji emerytalno-rentowych oraz od odwołań od orzeczeń Lekarzy Orzeczników ZUS. Przygotowujemy także odwołania od decyzji ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkami w pracy.

Usługowo przygotowujemy dokumentację związaną z aktami osobowymi pracowników, przeprowadzamy audyty akt osobowych, usługowo dokonujemy zgłoszeń i rozliczeń pracowników, zleceniobiorców do ZUS, prowadzimy rozliczenia z ZUS. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów. Sporządzamy korekty rozliczeń z ZUS, wyjaśniamy zawiadomienia o błędach w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej. Przygotowujemy wnioski i uzasadnienia do wniosków o układ ratalny w zakresie zobowiązań z tytułu nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Reprezentujemy także naszych Klientów przed ZUS-em w zakresie ustalania etapu prowadzonych przez Organ Rentowy postępowań wyjaśniających względem Pracodawców i pracowników, zleceniobiorców, dziełowykonawców.

Firma EKSPERT Daniel Kaparuk zajmuje się także w ramach współpracy z firmą Euco (Europejskie Centrum Odszkodowań) uzyskiwaniem odszkodowań z polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) sprawcy zdarzenia. Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała, a także śmierci bliskich osób. W przypadku braku polisy OC sprawcy pomagamy w dochodzeniu roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakres naszych usług obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z doznaniem obrażeń ciała, wypadków w pracy, w tym śmiertelnych  wypadków w pracy, wypadków w rolnictwie,  w sytuacji wystąpienia błędów medycznych, wystąpienia szkód na pojeździe, a także potknięcia czy poślizgnięcia.

Firma EKSPERT Daniel Kaparuk pełni także zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) w firmach w związku z obowiązującymi przepisami RODO realizując zadania określone m.in. w art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO, tj. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO. Współpracowanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia. W ramach prowadzonej działalności przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w firmach przybliżając szczegółowo przepisy, zasady i praktyki prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Firma EKSPERT Daniel Kaparuk posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr 08354 upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne oraz szereg szkoleń potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzania polityki ochrony danych osobowych dając rękojmię właściwego wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pełnimy usługowo zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO. W kontekście art. 37 ust 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik ADO jak i osoba spoza grona pracowników (outsourcing IOD – Inspektora Ochrony Danych) wyznaczany zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO, czyli osoba posiadająca wymagany poziom wiedzy fachowej współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przywołując słowa Henry-go Forda:

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Konsultacje
Umów się na spotkanie

Zapłać za wizytę i zarezerwuj dogodne dla Ciebie spotkanie w Kaliszu.

Rezerwuj