EMERYCI Z ROCZNIKA 1953 MOGĄ LICZYĆ NA WYRÓWNANIE ŚWIADCZEŃ Z ZUS

Powiedzieć należy - nareszcie! Tak, zrobiono milowy krok by zniwelować niesprawiedliwość społeczną i przeliczyć wysokość emerytur osobom urodzonym w 1953 roku, które pobierały wcześniejszą emeryturę, lub będą się o emeryturę ubiegać po raz pierwszy.

W piątek 19 czerwca 2020 r. Sejm RP przyjął ustawę, za którą głosowało 445 posłów. Teraz trafi ona do Senatu i po przegłosowaniu trafi do podpisu Prezydenta RP.

O co chodzi z emeryturami osób urodzonych w 1953 roku?
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6 marca 2019 r. sygn. akt P 20/16, orzekł o niezgodności art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie jakim dotyczył kobiet urodzonych w roku 1953, pobierających przed dniem 1 stycznia 2013 r. emeryturę wcześniejszą na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej. Trybunał Konstytucyjny w przywoływanym orzeczeniu uzasadniał, iż w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Ogromna liczba osób urodzonych w roku 1953 została pozbawiona możliwości wznowienia postępowania przed ZUS ponieważ upłynęły ustawowe terminy Kodeksu postępowania administracyjnego (pięcioletniego terminu z art. 146 kpa liczonego od dnia doręczenia decyzji, oraz miesięcznego z art. 145a § 2 kpa liczonego od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Co ciekawe ZUS nie informował odrębną korespondencją osób pobierającym emerytury z rocznika 1953 o krótkim terminie (30 dni od ogłoszenia wyroku TK) na złożenie wniosku o przeliczenie emerytury. Spowodowało to brak możliwości ponownego przeliczenia emerytury.

Obecnie przyjęte przez Sejm przepisy ustawy przewidują możliwość wystąpienia przez ubezpieczonych z rocznika 1953, pobierających przed dniem 1 stycznia 2013 r. emeryturę wcześniejszą na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e, art. 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania niekonstytucyjnego mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych ujętego w art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

Z uprawnienia przewidywanego przyjętą w piątek ustawą skorzystać będą mogły osoby, które wystąpiły już  o emeryturę powszechną przed wydaniem przywołanego orzeczenia Trybunału konstytucyjnego oraz osoby, które będą o emeryturę powszechną ubiegać się raz pierwszy po wejściu w życie nowej ustawy.  Co istotne przyjęta ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy ponownie ustalona wysokość emerytury powszechnej będzie wyższa od emerytury wypłacanej dotychczas, przewiduje się wypłatę stosownego wyrównania świadczenia z ZUS.

Warto powiadomić znajomych i przyjaciół o nowych rozwiązaniach emerytalnych dla osób urodzonych w 1953 roku.

Galeria zdjęć