5 LAT NA ZWROT NIENALEŻNIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z ZUS

Zmienił się okres dochodzenia należności przez ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rent i wcześniejszych emerytur) z trzech lat do pięciu lat.
Od 18 września ZUS będzie miał prawo dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pięć lat oraz żądać zwrotu należności wraz z odsetkami. 

Sytuacja zmiany okresu dochodzenia roszczeń ZUS (zmiana art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) z trzech lat do pięciu lat. Ponadto trzeba wskazać, że ZUS ma prawo wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w okresie przypadającym na schyłek terminów dochodzenia roszczeń, czyli na koniec okresu przedawnienia. Dla każdego ubezpieczonego może to stanowić ogromy, dodatkowy wydatek, który będzie musiał ponieść w sytuacji zaistnienia konieczności zwrotu otrzymywanych np. zasiłków chorobowych, lub wcześniejszej emerytury).

Z drugiej strony ZUS mając 5 lat na przeprowadzenie postępowań wyjaśniających będzie mógł skutecznie żądać zwrotu wszelkich wypłaconych świadczeń, które uzna za nienależnie wypłacone. Może okazać się to przykrym instrumentem prawnym, który odczują na swojej skórze ubezpieczeni.

Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się m.in.:
a) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia;
c) świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Galeria zdjęć